RODO

 

Powiat Chełmski zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1), informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Powiat Chełmski, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Powiat Chełmski, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, e-mail: iod@powiatchelmski.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w dialogu społecznym i nie będą udostępniane innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda;
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie:
• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
• podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w dialogu społecznym;
7. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
8. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Pana/Panią oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: sekretariat@powiatchelmski.pl lub poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie Jednostki.
9. Informujemy o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Do góry